Algemene voorwaarden

Algemeen

Elke opdracht voor Idiomar impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming van de klant met de huidige voorwaarden. De klant erkent deze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op eventuele voorwaarden van de klant. In onderling overleg kunnen afwijkende voorwaarden worden toegestaan, zoals voor prijs, leverings- of betaaltermijn. Zulke afwijkingen zijn echter alleen geldig indien schriftelijk door Idiomar bevestigd.

Bestelling

Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren per e-mail of per post. Door zijn bestelling aanvaardt de klant de tarieven en algemene voorwaarden van Idiomar.

Vertalingen

Bij het vertalen worden de woorden en de spelling uit de erkende woordenboeken als correct beschouwd. De klant wordt verzocht zijn voorkeuren voor spelling of woordkeuze door te geven, net als de verklaring van eigen afkortingen en terminologie.

Beroepsgeheim

Idiomar respecteert het beroepsgeheim van de klant. Dit betreft alle correspondentie tussen de klant en Idiomar, inclusief alle communicatie per e-mail en per post, de inhoud van de tekst en de prijsopgave betreffende een bestelling.

Leveringstermijn

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand anders overeengekomen, is Idiomar niet gebonden door de leveringstermijn zoals door de klant opgegeven. Bovendien is de leveringstermijn zoals opgegeven door Idiomar eveneens indicatief en niet bindend. Levering buiten de indicatieve termijn is geen grond tot verbreking van de overeenkomst, noch vormt het een grond tot prijsvermindering of schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid van Idiomar is niet in het geding als het werk vertraging oploopt wegens ziekte, ongeval, tijdelijke werkonbekwaamheid of geval van algemene overmacht (stroompanne, geen toegang tot het internet). Idiomar is wel gehouden om de opdrachtgever daarvan binnen een redelijke termijn in kennis te stellen.

Idiomar kan alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet. Daarenboven is de mogelijke gehoudenheid in elk geval in omvang beperkt tot de gefactureerde sommen met betrekking tot de vertalingsopdracht in kwestie.
Idiomar kan in geen geval aansprakelijk zijn tegenover de klant of ten aanzien van derden voor schade die niet rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming van Idiomar. Daaronder worden begrepen economische verliezen, verlies van winsten, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van inkomsten, tijdverlies, verlies van goodwill, verlies van reputatie, verlies of beschadiging van gegevens, contractueel, buitencontractueel of anders. Deze opsomming is niet limitatief.
Idiomar wijst elke verantwoordelijkheid af betreffende gebreken en inhoud van de originele tekst gestuurd door de opdrachtgever.

Betaling

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand anders overeengekomen, zijn facturen van Idiomar betaalbaar in euro binnen 15 dagen na factuurdatum, via PayPal of bankoverschrijving. Indien de klant via PayPal wil betalen, heeft Idiomar het recht om een toeslag van 10 % aan te rekenen om alle kosten te dekken.

Betwisting

Klachten over vertalingen of facturen dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen volgend op de factuurdatum doorgegeven te worden door middel van een (aangetekende) brief of e mail. Daarna worden factuur en vertaling onherroepelijk als aanvaard beschouwd.

Idiomar behoudt zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding van 500 euro te vorderen van een klant die een vertaling reeds gebruikt alvorens de factuur ervoor te hebben voldaan. Bovendien behoudt Idiomar zich het recht voor om desgevallend een claim in te dienen voor inbreuken op het auteursrecht bij situaties zoals in deze paragraaf beschreven.

Als de factuurdatum meer dan twee weken overschreden wordt, stuurt Idiomar een eerste herinnering. Indien die zonder gevolg blijft, ontvangt de klant na nog een week een tweede herinnering, dit keer aangetekend, indien nodig een week later gevolgd door een derde en laatste herinnering, de ingebrekestelling.
Niettegenstaande het voorgaande, kan zodra de betalingstermijn overschreden wordt, van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidsinterest van 10% aangerekend worden op het factuurbedrag of op het openstaande factuursaldo.

Bovendien kan bij de overschrijding van de betalingstermijn het factuursaldo verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling van 10% met een minimum van 50 euro en dit van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is.

Wanneer de betalingstermijn van één factuur niet wordt nageleefd, behoudt Idiomar zich het recht voor om zowel de onmiddellijke betaling van alle andere facturen te eisen, zelfs indien deze nog niet vervallen zouden zijn als om de uitvoering van nog bestaande contracten op te schorten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

Uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Op de diensten en facturen van Idiomar is het Belgische recht van toepassing.
Deze algemene voorwaarden werden opgesteld in het Nederlands. Mochten er geschillen ontstaan door uit vertalingen voortgekomen betekenisnuances, dan primeert de Nederlandse versie.